Jouw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
– er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
– Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar. Dit zijn:
– Jouw naam, adres en woonplaats
– jouw geboortedatum
– de datum van de behandeling
– een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘voetreflexzone therapie’
– de kosten van het consult
– jouw zorgverzekeraar en polisnummer

Klachten?
Vanzelfsprekend mag je er vanuit gaan dat ik alle behandelingen, adviezen en gesprekken naar mijn beste kunnen zal uitvoeren. Ik vind het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met mijn clienten. Mijn coaching en behandelingen dienen ter ondersteuning en nooit ter vervanging van de reguliere geneeskundige hulp. Mocht je nav een sessie of behandeling vragen of een klacht hebben, dan los ik die graag zo snel mogelijk samen op.

Komen wij samen niet tot een oplossing?
Sinds 2016 is de wet WKKGZ in werking getreden, wat inhoudt dat elke zorgaanbieder een duidelijke klachtenprocedure opstelt en aangesloten is bij een erkende geschillencommissie. Als erkend therapeut ben ik aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil, welke door het ministerie van VWS is erkend. Wanneer wij samen niet tot een gewenste oplossing komen, kan je contact opnemen met Quasir. Je krijgt dan hulp van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.